Wednesday, April 8, 2009

sot de

GOSH.....som1 said i m sot d after viewing my blog.(heart broke sound~)
summore twice she said....argh!!!!!....(piak piak.....heart broken liao...~)
bt she ended wih "sot de but funny"
LOLZ...thats my main purpose mah....

ah ma...ah ba....finally i cheng gong lah!!!!!!ngor yiu duo jie....ngor geh family....tong mai ngor geh hou pan you......gang hai ng wong gei.....thai kan geh nei dei....duo jie shai....ngor ngoi nei dei......
muak!!! muak!!!!

No comments:

Labels

Feedjit

MR Kevin Tai

MR Kevin Tai

Speak Out!


advertiser

Mood